جویای حقیقت
حیرت،شجاعت،واقع نگری و عقل مداری یاران همیشگی من اند...

مشاهده یادداشت خصوصی

موضوع :
ارسال شده توسط جویای حقیقت در تاریخ ۱۳۸٩/٧/۱٩ | نظرات شما ()

مشاهده یادداشت خصوصی

موضوع :
ارسال شده توسط جویای حقیقت در تاریخ ۱۳۸٩/٧/۱٧ | نظرات شما ()

حیرانم، خسته و تنها. معلق ام، نه مختار به عدم و نه صاحب و حاکم بر حیات. نه یارای پذیرش علت حیات را دارم و نه قدرت حرکت در مسیرش را. نه توان ادامه ی حیات و حمل بار مسئولیت را دارایم و نه توان پایانش به خیر و خوشی. نه قلبم به کفر رضا می دهد و نه عقلم به قتل نفس. بارها در مناجاتم با واجب الوجودی که نه عقلم به انکارش قادر است و نه حواس ام به درک اش، از او پایان خواسته ام. پایانی به سوی عدم، و یا پایانی به سوی کرم و رحمت و رحمانیت مطلقش به دور از هرگونه جبر و غضب و کینه و عذاب. قضا را نگاه داشته و قدر را به دستانم تفویض کرده است. این چه تعلیق و حیرانیتی است که به آن دچارم؟ چه کنم با جبر تکوینی و تشریعی؟ سفره ای که پهن است برخلاف عدل و مروت است؟ و یا من کورم که از درک آن همه نعمات عاجزم؟ تکلیف انسان ضعیف و مجبور چیست؟ حیات نعمت است یا عذاب؟ عدم برای ضعیف النفس بهتر بود یا وجود؟ عدم را ضعفا و فقرای علمی و اراده ای شایسته تر بود یا حضور و حرکت به سوی درک اسفل السافلین؟ در کدامین کوی خلقت انسان "لفی خسر"، مهر خالق را جویا شوم...؟

موضوع :
ارسال شده توسط جویای حقیقت در تاریخ ۱۳۸٩/٧/٢ | نظرات شما ()
آخرین مطالب ارسالی